خصوصیات بارز:

 

 

  •  طول عمر بالا در حالات شارژ شناور و سیکل شارژ
  • قابلیت شارژ مجدد عالی پس از دشارژ طولانی
  • بازدهی مناسب در شارژ و دشارژ با جریان بالا
  • تعداد دفعات شارژ و دشارژ بالا
  • بی نیاز از سرویس  و نگهداری
  • جریان دشارژ داخلی پایین
  • عدم خروج گازهای سمی

 Battery Range
catalog Terminal Type Weight (KG) Dimension (mm) Capacity (AH) Voltage (v) Model
Height Width Length
دانلود F2 ۱٫۶ ۱۰۷ ۷۰ ۹۰ ۴٫۵AH ۱۲ ARCHER ARB12-4.5
دانلود F2 ۲٫۳ ۱۰۲ ۶۵ ۱۵۱ ۷٫۵AH ۱۲ ARCHER ARB12-7.5
 دانلود F2 ۲٫۷ ۱۰۲ ۶۵ ۱۵۱ ۹AH ۱۲ ARCHER ARB12-9
دانلود F6 ۵٫۶ ۱۶۷ ۷۶ ۱۸۱ ۱۸AH ۱۲ ARCHER ARB12-18
دانلود F6  ۹٫۳ ۱۲۵  ۱۶۶  ۱۷۵  ۲۸AH ۱۲ ARCHER ARB12-28
دانلود F8 ۱۳٫۴ ۱۷۱ ۱۶۶ ۱۹۹ ۴۲AH ۱۲ ARCHER ARB12-42
دانلود F8 ۲۰٫۹ ۱۷۹ ۱۶۷ ۳۵۰ ۶۵AH  ۱۲ ARCHER ARB12-65
 دانلود F8  ۲۹٫۵ ۲۱۴  ۱۶۸ ۳۰۷ ۱۰۰AH ۱۲ ARCHER ARB12-100

                                                                                                                          دانلود کاتالوگ