خصوصیات بارز:

 

 

  •  طول عمر بالا در حالات شارژ شناور و سیکل شارژ
  • قابلیت شارژ مجدد عالی پس از دشارژ طولانی
  • بازدهی مناسب در شارژ و دشارژ با جریان بالا
  • تعداد دفعات شارژ و دشارژ بالا
  • بی نیاز از سرویس  و نگهداری
  • جریان دشارژ داخلی پایین
  • عدم خروج گازهای سمی

 Battery Range
Terminal Type Weight (KG) Dimension (mm) Capacity (AH) Voltage (v)
Height Width Length
F2 ۱٫۶ ۱۰۷ ۷۰ ۹۰ ۴٫۵AH ۱۲
F2 ۲٫۳ ۱۰۲ ۶۵ ۱۵۱ ۷٫۵AH ۱۲
F2 ۲٫۷ ۱۰۲ ۶۵ ۱۵۱ ۹AH ۱۲
F6 ۵٫۶ ۱۶۷ ۷۶ ۱۸۱ ۱۸AH ۱۲
F6  ۹٫۳ ۱۲۵  ۱۶۶  ۱۷۵  ۲۸AH ۱۲
F8 ۱۳٫۴ ۱۷۱ ۱۶۶ ۱۹۹ ۴۲AH ۱۲
F8 ۲۰٫۹ ۱۷۹ ۱۶۷ ۳۵۰ ۶۵AH  ۱۲
F8  ۲۹٫۵ ۲۱۴  ۱۶۸ ۳۰۷ ۱۰۰AH ۱۲